Dansk Mesterskab for H-Både

Amtoft Lystbådelaug

Amtoft Havn

6. – 9. juli 2017

INDBYDELSE

1 REGLER
1.1

 

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation’s og Dansk Sejlunions forskrifter.
1.2 Desuden gælder følgende regler:

 

 • Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport
 • Maksimal vindstyrke for ikke at starte er fastsat til 12 m/sek.  Yderligere information og detaljer vil blive givet i sejladsbestemmelserne.
 • Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg. Det antal personer der tilmeldes stævnet skal være ombord under alle sejladser i stævnet.
 • Antallet af sejl der kan registreres og anvendes under mesterskabet er begrænset til 1 storsejl, 2 fokke og 2 spilere, hvoraf den ene skal plomberes ved registrering. Den plomberede spiler må kun anvendes ved større skader på den ikke plomberede spiler, og hvis den tages i anvendelse, skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette snarest muligt
 
1.3 Reglerne er ændret således:

 

 • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
 • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
 • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
 • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.
 • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle.
 • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
 • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
 • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

2 REKLAME
2.1 Reklame i overensstemmelse med ISAF Regulation 20 (Advertising Code) med de begrænsninger der følger af klassereglerne.
2.2 Stævnearrangøren forbeholder sig ret til at pålægge deltagerne stævnereklame.

 

 

3 DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1 Stævnet er åbent for H-både. med gyldigt klassebevis.
3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage:

 

 • Samtlige deltagere skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller en sejlklub under anden national myndighed under ISAF.
 • Besætningen skal desuden tilfredsstille medlemskriterieme i Danske H-bådssejlere (DHBS) eller en anden national H-bådsklasseorganisation under International H-Boat Association (IHA).
 
3.3

 

 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings –blanketten på Amtoft Lystbådelaugs’s web-site plus indbetale indskuddet på konto i Sparekassen Thy Reg. Nr. 9114 og konto nr. 0002707136 med angivelse af sejlnummer og rorsmandens navn.

 

Tilmeldingen er først gyldig når Amtoft Lystbådelaug har modtaget indbetalingen.

3.4 Tilmeldingsfristen udløber den 28. juni  2017. Senere tilmeldinger accepteres på mod et gebyr på kr. 200,00

 

 

4 INDSKUD
4.1 Indskud er 2.400,00 kr. for en besætning på 3 personer.

 

Bespisning er incl. indskuddet følgende dage:

aftensmad onsdag

Morgenmad og smørselv madpakker torsdag, fredag og lørdag.

Middag torsdag og fredag samt festmiddag lørdag aften.

 

4.2

 

Ekstra forplejning for gast nr. 4 og gæster er 600,00 kr. incl. festmiddag.

Gebyr for festmiddag alene er 175,00 kr.

 

Ungdomsbåde deltager på favorable vilkår. Her tales om både, hvor den samlede gennemsnitsalder ikke overstiger 26 år.

Ungdomsbåde deltager for 900 kr. for en besætning med 3 personer.

Bespisning er incl. indskuddet følgende dage:

Morgenmad og smørselv madpakker torsdag, fredag og lørdag.

Middag torsdag og fredag samt festmiddag lørdag aften.

 

5 TIDSPLAN
5.1 Registrering af både og deltagere skal ske i perioden onsdag den 6. juli fra kl. 08.00 – 20.00 og torsdag den 7. juli fra kl. 08.00 – 10.00 i Bureauet, der er beliggende i Amtoft Lystbådelaugs klubhus . Deltagere der ikke er registreret indenfor ovennævnte perioder regnes som stævnet uvedkommende.
5.2 Der kan blive udført kontrolmåling og vejning før og under hele stævneforløbet.
5.3 Der er planlagt en Tune Up sejlads onsdag den 5 juli 2016. Varselssignalet afgives kl. 13.55 med en varighed af ca. 45 min.
5.4 Sejladsplan
 
Dato Varselssignal Antal planlagte sejladser per dag
Torsdag den 6. juli 10,30 Der søges afviklet så mange sejladser som muligt
Fredag den 7. juli 09.55 Der søges afviklet så mange sejladser som muligt
Lørdag den 8. juli 09.55 Der søges afviklet så mange sejladser som muligt
 
5.5 Reservedag
Søndag den 9. juli 2017 tages kun i anvendelse såfremt det nødvendige antal sejladser / sejladstid ikke er opfyldt jf. statutter for DM i sejlsport.
5.6

 

En eventuel afvigelse i antallet af sejladser kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

5.7

Torsdag den 6. juli vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end 16.00

Fredag den 7. juli vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end 16.00

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.15.00

6 MÅLING OG KONTROL
6.1 Kontrolvejning af deltagere kan forekomme ved registrering.
6.2 Der kan forekomme kontrolmålinger og sikkerhedskontrol før og under stævnet – både der indkaldes til kontrol på land, vil blive offentliggjort på stævnets opslagstavle og på vandet i forbindelse med måltagning. Målekontrol i henhold til ”DS’ målekontrolregulativ” og klassebestemmelser kan forekomme før, under og efter kapsejladserne.
6.3 Kontrolmåling kan ske i overensstemmelse med klassereglerne.
7 SEJLADSBESTEMMELSER
7.1 Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen.
7.2 Et udkast til sejladsbestemmelserne vil være til rådighed på Amtoft Lystbådelaugs’s web-site seneste den 1. juli 2017.
8 STED
8.1 Stævnet gennemføres fra Amtoft Havn.
8.2 Banen er beliggende i Limfjorden - Livø bredning udfor Amtoft Havn.
9 BANERNE
9.1 Der sejles på en op/ned bane med med afvisermærke og gate som bundmærke.
10 STRAFSYSTEMER
10.1 Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
10.2 Medlemmer af Protestkomiteen har mulighed for at observere sejladserne på vandet.
11 POINTGIVNING
11.1 Fire sejladser er krævet for at udgøre et DM
11.2 (a)    Hvis færre end fire sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.
  (b)    Hvis fra fire eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
12 LEDSAGEBÅDE
  a)   Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal registreres i bureauet og skal når de er i kapsejladsområdet føre klubstander eller anden identifikation.

 

b)   Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal holde en afstand på minimum 50 meter til de kapsejlende både.

13 PLACERING AF BÅDE
  Bådene skal placeres på de anviste pladser.
14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING
Kølbåde må ikke tages op fra klarsignalet til første sejlads og indtil efter stævnets sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.
15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER
Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.
16 RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.
17 PRÆMIER
   

Der sejles om Danmarks Idræts Forbunds DM medaljer til de tre første Danske placeringer

Titlen ”Danmarksmester” kan kun vindes af en sejler, der opfylder kravene i Statutter for Danmarksmesterskab.

Der kåres en UNGDOMS-Danmarksmester.

Titlen ”UNGDOMS-Danmarksmester” kan kun vindes af en sejler, der opfylder kravene i Statutter for Ungdomsdanmarksmesterskab.

 • Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd.
 • Ligeledes sejles der om H-bådsklubbens vandrepræmie.
 
18 ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.
19 FORSIKRING
  Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
20 REGISTRERING
  Alle både skal være registreret i bureauet. Ved registrering skal følgende fremvises:

 

•                Gyldigt klassebevis.

•                Bevis for medlemskab af en sejlklub for samtlige sejlere.

•                Forsikringsbevis.

•                Låneerklæring, såfremt man sejler i en lånt båd.

•                Liste med sejl og sejlknapnumre afleveres senest inden starten på første sejlads.  Listen kan hentes på Amtoft Lystbådelaugs hjemmeside eller afhentes i bureau.

21 Organiserende myndighed er:
21.1

 

Amtoft Lystbådelaug

Amtoft HAvn

 

21.2 Kapsejladskomite:

 

Stævneleder: Søren Ottosen 21557044

Baneleder: Niels Sohn, Skive Sejlklub

21.2 Protest komite:

 

Formand: Poul Grejs Juelsminde Sejlklub.

Medlem 1: .

Medlem 2: ,